Stretnutie Ekonomickej komisie AVS

Ekonomická komisia AVS zasadala dňa 23. septembra 2020 v priestoroch sídla Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.v Banskej Bystrici. Komisia sa venovala najmä revízii námetov AVS k Regulačnej politike na nové regulačné obdobie a súčasné regulačné obdobie, pričom hlavnými témami boli osobné náklady, odpisy a primeraný zisk. V rámci EK AVS bola na základe rozhodnutia správnej rady AVS vytvorená aj pracovná skupina AVS pre rokovanie s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Členmi pracovnej skupiny sú:  Ing. Gašparíková, Ing. Beničková, Ing. Mahríková, Ing. Šinka. Prvé rokovanie s predsedom URSO prebehlo 20.8.2020. Zástupcovia pracovnej skupiny budú prezentovať závery rokovania EK AVS vedúcim predstaviteľom ÚRSO.