Legislatíva

Aby bolo možné komplexne riešiť najpálčivejšie problémy vodárenstva,  väčšina podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení, sa začiatkom roka 2004 rozhodla založiť si  vlastné združenie – Asociáciu vodárenských spoločností (AVS).

Pôsobnosť vodárenských spoločností združených v AVS je po legislatívnej stránke upravovaná vo viacerých oblastiach. Okrem všeobecných právnych noriem týkajúcich sa obchodného a pracovného práva, sú to hlavne predpisy pre oblasť životného prostredia a zdravia obyvateľstva, postihujúce dve základné aktivity vodárenských spoločností – zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.

Slovensko, ako členský štát Európskej únie je povinné vo svojich právnych úpravách prijať záväzné predpisy. Pre oblasť vôd ide napríklad o nasledujúce:

Európske právne normy

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody (v znení neskorších predpisov) – smernica určuje základné požiadavky na rozsah a úroveň čistenia mestských (komunálnych) odpadových vôd, ako aj vôd agropotravinárskeho priemyslu

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení neskorších predpisov)  – smernica určujúca požiadavky na pitnú vodu

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (v znení neskorších predpisov)  – „stropná“ smernica pre oblasť vodného hospodárstva, tiež uvádzaná ako „Rámcová smernica o vode“ (RSV, Water Framework Directive – WFD)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (v znení neskorších predpisov) – smernica upravujúca požiadavky na vody, ktoré sú oficiálne označené ako vhodné na kúpanie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (v znení neskorších predpisov)

Kompletný zoznam a znenie všetkých právnych predpisov EÚ v kapitole Ochrana vôd a vodné hospodárstvo (anglické i slovenské) je možné nájsť na portáli Európskej únie, v príslušnej časti EUR-Lex .

Informáciu o aktuálnom stave európskych právnych úprav pre oblasť životného prostredia nájdete tiež na stránkach Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v časti „Služby pre verejnosť – Environmentálne informácie vo vzťahu k EÚ – Zoznam právnych predpisov Európskej únie v kapitole Životné prostredie“

Národné právne predpisy

Národné právne predpisy spadajú pod gesciu viacerých rezortov, ktorých webové stránky zverejňujú aktuálne prehľady legislatívy. Kľúčovým je rezort životného prostredia, ktorý postihuje väčšinu vodárenskej legislatívy.

Ďalším dôležitým rezortom je Ministerstvo zdravotníctva SR, do ktorého gescie spadá legislatíva oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Oblasť legislatívy pre rybné hospodárstvo a závlahy spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vodárenské spoločnosti združené v AVS pôsobia ako štandardné podnikateľské subjekty – akciové spoločnosti, pričom sú však vo svojej územnej pôsobnosti v svojom predmete podnikania v dominantnom postavení, spadajú pod reguláciu. Tým je časť  legislatívy gestorovaná Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako z pohľadu aktuálne rozsiahlej podpory smerovanej cez Kohézny fond do životného prostredia sú dôležité dokumenty a predpisy Operačného programu životné prostredie.
Linky na legislatívne časti webov uvedených inštitúcií sú nasledujúce:

Dôležité upozornenie: pretože mnohé ďalej uvedené právne normy boli mnohokrát novelizované, pre ich použitie je treba vyhľadať aktuálne platné znenie. Okrem viacerých komerčných produktov je voľne dostupný systém JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií), ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR a kde sa dajú dohľadať konsolidované znenia konkrétneho predpisu.