EurEau

 

 

Spolupráca s EurEau

EUREAU (European Federation of National Associations of Water and Waste Water Services) – Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a a odpadové vody je združením národných vodárenských asociácií. V súčasnosti EUREAU združuje národné asociácie z 26 krajín s plnoprávnym členstvom a 3 pozorovateľských krajín.

 

Asociácia vodárenských spoločností sa stala plnoprávnym členom EUREAU v roku
2005, potom, čo v roku 2004 vstúpila Slovenská Republika do Európskej únie
a asociácia pôsobila v EUREAU ako pozorovateľ.

 

Zástupcovia AVS sa priebežne zúčastňujú dôležitých pracovných stretnutí
orgánov EUREAU, akými sú napríklad zasadnutia správnej rady EUREAU  a stretnutí Pracovných skupín (EU I  pre
pitné vody, EU  II pre odpadové vody, EU III pre ekonomiku).

 

Asociácia sa chce teraz aj v budúcnosti aktívne zapájať do
riešenia niektorých dôležitých problematík federácie, akou je aj Rámcová
smernica o vodách, momentálne jedna z hlavných tém rokovaní
EUREAU.  V rámci svojho členstva bude AVS využívať spoločné možnosti
na účinné ovplyvňovanie európskej legislatívy.

www.eureau.org

Stretnutie EUREAU 2 v Bratislave

 

Dňa 21.5.2014 až 23.5.2014 zasadala v
Bratislave európska záujmová organizácia združujúca národné vodárenské
asociácie z tridsiatich európskych štátov EUREAU. Konkrétne išlo o stretnutie
skupiny EUREAU 2, ktorá má na starosti problematiku odpadových vôd.

Na prvom neformálnom stretnutí privítal prezident EUREAU Bruno Tisserand
nových členov, ktorých oboznámil aktuálnymi otázkami europskeho vodárenstva.

Druhý rokovací deň mal na programe rokovania troch pracovných skupín a to
pracovnú skupina Kaly, ktorú viedol jej predseda a zástupca nórskych vodární
Arne Harr.

Jean Pierre Silan z Belgicka predstavil úlohy pracovnej skupiny Compliance
WG, ktorá sleduje preberanie európskych vodárenských zákonov do národnych  legislatív členských krajín EU. Problematika
tretej pracovnej skupy Premyslové odpadové vody, pod vedením Saijariny Toivikko
z Dánska, zavŕšila druhý rokovací deň.

Asociácia vodárenských spoločností pripravila pre združenie EUREAU na tento
deň aj večerný spoločenský program. Po krátkej prehliadke Bratislavy a
Bratislavského hradu usporiadala neformálnu večeru na televíznej veži Kamzík v
reštaurácii Altitude, ktorej atmosféru dopĺňala aj tradičná slovenská hudba a
tance.

Posledný deň rokovala pracovná skupina Reuse/Znovavyužívanie vôd a po nej ukončila bratislavské stretnutie plenárna schôdza EUREAU 2, pod vedením prezidenta Bruna Tisseranda.

Na záver programu zorganizovala Asociácia vodárenských spoločností technickú
prehliadku čistiarne odpadových vôd v Petržalke, kde si účastníci vypočuli
prezentáciu pracovníka ČOV a mali možnosť si prezrieť jej zariadienie a
prevádzku.

Stretnutie bolo výnimočné tým, že sa poprvýkrát uskutočnilo na Slovensku, v hoteli Kempinsky Riverpark v Bratislave. Účastníci stretnutia EUREAU ocenili nielen miesto, ale aj celkovú organizáciu a priateľskú atmosféru podujatia v ktorej sa nieslo.