EurEau

 

logo eureau

Spolupráca s EurEau

EUREAU (European Federation of National Associations of Water and Waste Water Services) – Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a a odpadové vody je združením národných vodárenských asociácií. V súčasnosti EUREAU združuje národné asociácie z 26 krajín s plnoprávnym členstvom a 3 pozorovateľských krajín.Asociácia vodárenských spoločností sa stala plnoprávnym členom EUREAU v roku 2005, potom, čo v roku 2004 vstúpila Slovenská Republika do Európskej únie a asociácia pôsobila v EUREAU ako pozorovateľ.Zástupcovia AVS sa priebežne zúčastňujú dôležitých pracovných stretnutí orgánov EUREAU, akými sú napríklad zasadnutia správnej rady EUREAU  a stretnutí Pracovných skupín (EU I  pre pitné vody, EU  II pre odpadové vody, EU III pre ekonomiku).

Súčasná legislatíva:

Aktuálne stanoviská Eureau pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Position paper_Overflows from collecting systems

Position paper_PFAS in the urban water cycle

Briefing note_Management of the waste water and storm water networks

Briefing note_What is a sewer network

Stanovisko EurEau k revízii smernice o vodách 20200218_EurEau reaction to the evaluation of the WFD

Stanovisko EurEau k revízii smernice o čistení mestských odpadových vôd 20200204_EurEau reaction to the evaluation of the UWWTD-final

 Asociácia sa chce teraz aj v budúcnosti aktívne zapájať do riešenia niektorých dôležitých problematík federácie, akou je aj Rámcová smernica o vodách, Rámcová smernica o čistení mestských odpadových vôd – momentálne hlavné témy rokovaní EUREAU.  V rámci svojho členstva bude AVS využívať spoločné možnosti na účinné ovplyvňovanie európskej legislatívy. www.eureau.org

Stretnutie EUREAU 2 v Bratislave

 Dňa 21.5.2014 až 23.5.2014 zasadala v Bratislave európska záujmová organizácia združujúca národné vodárenské asociácie z tridsiatich európskych štátov EUREAU. Konkrétne išlo o stretnutie skupiny EUREAU 2, ktorá má na starosti problematiku odpadových vôd.

Na prvom neformálnom stretnutí privítal prezident EUREAU Bruno Tisserand
nových členov, ktorých oboznámil aktuálnymi otázkami europskeho vodárenstva.

Druhý rokovací deň mal na programe rokovania troch pracovných skupín a to
pracovnú skupina Kaly, ktorú viedol jej predseda a zástupca nórskych vodární
Arne Harr.

Jean Pierre Silan z Belgicka predstavil úlohy pracovnej skupiny Compliance
WG, ktorá sleduje preberanie európskych vodárenských zákonov do národnych  legislatív členských krajín EU. Problematika tretej pracovnej skupy Premyslové odpadové vody, pod vedením Saijariny Toivikko z Dánska, zavŕšila druhý rokovací deň.

Asociácia vodárenských spoločností pripravila pre združenie EUREAU na tento deň aj večerný spoločenský program. Po krátkej prehliadke Bratislavy a
Bratislavského hradu usporiadala neformálnu večeru na televíznej veži Kamzík v reštaurácii Altitude, ktorej atmosféru dopĺňala aj tradičná slovenská hudba a
tance.

Posledný deň rokovala pracovná skupina Reuse/Znovavyužívanie vôd a po nej ukončila bratislavské stretnutie plenárna schôdza EUREAU 2, pod vedením prezidenta Bruna Tisseranda.

Na záver programu zorganizovala Asociácia vodárenských spoločností technickú prehliadku čistiarne odpadových vôd v Petržalke, kde si účastníci vypočuli prezentáciu pracovníka ČOV a mali možnosť si prezrieť jej zariadienie a prevádzku.

Stretnutie bolo výnimočné tým, že sa poprvýkrát uskutočnilo na Slovensku, v hoteli Kempinsky Riverpark v Bratislave. Účastníci stretnutia EUREAU ocenili nielen miesto, ale aj celkovú organizáciu a priateľskú atmosféru podujatia v ktorej sa nieslo.