Štruktúra organizácie

STANOVY A ORGÁNY ASOCIÁCIE

Stanovy a orgány asociácie

Riadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky, ktorá prevádzkuje verejný vodovod I. kategórie alebo verejnú kanalizáciu I. kategórie.

Mimoriadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba ktorá vlastní infraštruktúru verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, pričom priamo nevykonáva jej prevádzkovanie. Ďalej to môže byť osoba, ktorá prevádzkuje verejné vodovody II. alebo III. kategórie, alebo verejné kanalizácie II. alebo III. kategórie.

(Stanovy asociácie 06 2015)

Vrcholným orgánom asociácie je snem asociácie, ktorý je zvolávaný najmenej jeden raz ročne.

Správna rada je výkonným orgánom asociácie, ktorý riadi a zabezpečuje činnosť medzi zasadnutiami snemu. Správna rada zriaďuje podľa potrieb asociácie odborné komisie.

Najvyšším kontrolným orgánom asociácie je dozorná rada.

Pre potreby zabezpečenia organizačnej agendy asociácie je zriadená kancelária správnej rady.

Správna rada AVS (máj 2021)

Ing. Stanislav Hreha, PhD.

prezident AVS

(VVS a.s.; znovuzvolený 24.4. 2019)

Ing. Miroslav Kundrík

viceprezident AVS

(SEVAK a.s.; znovuzvolený 24.4. 2019)

Ing. Robert Tencer

člen správnej rady

(PVPS a.s.; znovuzvolený do SR AVS 24.4. 2019)

Ing. Milan Mojš

člen správnej rady

(VSR a.s.; znovuzvolený do SR AVS 20.5. 2021)

JUDr. Peter Olajoš

člen správnej rady

(BVS a.s.; novozvolený do SR AVS v 24.4.2020)

Ing. Peter Ďuroška

člen správnej rady

(PVS a.s., novozvolený do SR AVS 24.4. 2020)

Ing. Marek Illéš

člen správnej rady

(ZSVS a.s., znovuzvolený do SR AVS 20.5. 2021)

Dozorná rada AVS (máj 2021)

Ing. Peter Martinka

predseda dozornej rady

(StVPS a.s.; znovuzvolený do DR AVS 20.5.2021)

Mgr. Patrik Ruman

člen dozornej rady

(KOMVAK a.s.; znovuzvolený do DR AVS 20.5. 2021)

Ing. Jozef Revaj

člen dozornej rady

(OVS a.s.;znovuzvolený do DR AVS 20.5.2021)

Ing. Ján Balušík

člen dozornej rady

(POVS a.s.; znovuzvolený do DR AVS 20.5.2021)