Stretnutie generálnych riaditeľov VS s novým vedením na MŽP SR

AVS iniciovala dňa 10. septembra 2020 na pôde Ministerstva životného prostredia SR stretnutie generálnych riaditeľov vodárenských spoločností s novým generálnym riaditeľom Sekcie vôd MŽP SR Ing. Romanom Havlíčkom. Hlavnou témou stretnutia bolo informovať o súčasnom stave vodného hospodárstva na Slovensku, ako aj poukázanie na aktuálne problémy v prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Prítomných privítal aj štátny tajomník MŽP SR Mgr. Juraj Smatana, ktorý predstavil súčasnú koncepciu MŽP SR v oblasti vodného hospodárstva. Nový generálny riaditeľ Ing. Roman Havlíček rozprával aj o konkrétnych témach z oblasti legislatívy a jej zmien, čerpaní podporných európskych fondov súvisiacich s výstavbou verejnej kanalizácie. Zároveň sa MŽP SR a AVS dohodli, že vytvoria pracovnú skupinu na riešenie zmien súčasnej legislatívy týkajúcej sa zákona č. 442/2002, Z.z., ktorá začne pracovať od októbra 2020.