Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

12. bienálna konferencia s medzinárodnou účasťou, pod záštitou ministra životného prostredia SR, hlavný organizátor VÚVH, program a bližšie informácie na cirkular-29-09-2021.pdf