Časopis Vodárenské pohľady

Vodárenské pohľady sú periodikom Asociácie vodárenských spoločností na Slovensku.

Venujú sa tematike asociácie, jej jednotlivým členom, spoločným cieľom i individuálnym rozmanitostiam, ich stratégiám, aktivitám, problémom, jednotným i rozdielnym postojom...

Vytvárajú komunikačnú plochu pre rozhovor Asociácie a ňou prezentovaných priorít s vyprofilovanou cieľovou skupinou čitateľov časopisu – užšou odbornou verejnosťou (príslušné ministerstvá SR resp. ich odbory, URSÓ, VÚVH, manažment vodárenských spoločností), dodávateľskými štruktúrami a v neposlednom rade s akcionármi a zákazníkmi vodárenských spoločností.

Vodárenské pohľady sú informátorom, radcom a špecialistom na oblasť vodohospodárstva, na vodu ako takú...

Základné informácie:

- štvrťročník, vydávaný v náklade 7000 ks, vo formáte 305x220 mm / 24 strán vrátane obálky, plnofarebný

- distribuovaný AVS, nepredajný, časopis vychádza od roku 2005

- obvyklé termíny vydania čísiel marec (ku Svetovému dňu vody), jún (výstava AQUA), september (Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov) a december

Vydavateľ: 

Asociácia vodárenských spoločností, Prešovská 48, 826 46 Bratislava,                                                                                           adresa pre korešpodenciu Nevädzova 5, 821 01 Bratislava 

Redakcia a príjem inzercie:

Agentúra PENELOPA, s.r.o., Omská 22, 040 01 Košice

telefón / fax : +421 - 55 - 677 00 76;   www.penelopa.sk

Redakčná rada:

Mgr. Alexandra Maszayová, Ing. Peter Ďuroška, Ing. Ján Chovan, Ing. Jozef Vrábel, Mgr.Lucia Kapitančíková, Ing.Ľubomír Krcho, Ing. Helena Molnárová, Beáta Plíhalová, Ing. Zuzana Endrödyová.

Šéfredaktor:

Mgr.Martina Hidvéghyová

Zodpovedný redaktor:

Mgr.Adriana Marušinová

Riaditeľ inzercie:

Mgr.Martina Bubelíniová