EUREAU

EUREAU (European Federation of National Associations of Water and Waste Water Services) - Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a a odpadové vody je združením národných vodárenských asociácií. V súčasnosti EUREAU združuje národné asociácie z 26 krajín s plnoprávnym členstvom a 3 pozorovateľských krajím 
Asociácia vodárenských spoločností sa stala plnoprávnym členom EUREAU v roku 2005, potom, čo v roku 2004 vstúpila Slovenská Republika do Európskej únie a asociácia pôsobila v EUREAU ako pozorovateľ.
Zástupcovia AVS sa priebežne zúčastňujú dôležitých pracovných stretnutí orgánov EUREAU, akými sú napríklad zasadnutia správnej rady EUREAU a stretnutí Pracovných skupín (EU I  pre pitné vody, EU  II pre odpadové vody, EU III pre ekonomiku).
Asociácia sa chce teraz aj v budúcnosti aktívne zapájať do riešenia niektorých dôležitých problematík federácie, akou je aj Rámcová smernica o vodách, momentálne jedna z hlavných tém rokovaní EUREAU.  V rámci svojho členstva bude AVS využívať spoločné možnosti na účinné ovplyvňovanie európskej legislatívy.
www.eureau.org

27.9. 2017 Najnovšie z Eureau: EURÓPSKE VODÁRENSTVO V ČíSLACH

 22.3.2018 AKTUÁLNA SPRÁVA O STAVE VODÁRENSTVA V EU!

 

19.5. - 20.5.2016 Zasadnutie komisie pre pitné vody - EU1 v Bratislave

Už druhý krát zasadala v Bratislave komisia EUREAU, avšak teraz to bolo stretnutie EU1- pitné vody, a to za účasti 34 delegátov z členských štátov EÚ. Prvá časť pozostávala z rokovania jednotlivých pracovných skupín, akými sú Pracovná skupina pre kvalitu pitnej vody, Pracovná skupina pre zásobovanie pitnou vodou a Pracovná skupina pre ochranu vodárenských zdrojov. Pracovná skupina pre kvalitu pitnej vody sa zaoberala predovšetkým hodnotením a posudzovaním ďalšieho vývoja revízie Smernice pre pitnú vodu, diskutovalo sa tiež o politickom rámci úpravy smernice (DWD) na úrovni EÚ. Pracovná skupina pre ochranu vodárenských zdrojov riešila problematiku pesticídov a ich metabolitov, ktoré sa vyskytujú v surovej vode určenej na výrobu pitnej vody. Veľká diskusia prebehla na tému Glyfosfát a jeho metabolitu AMPA. Pracovná skupina pre zásobovanie pitnou vodou venovala hlavnú pozornosť téme Voda a obehové hospodárstvo (Circular economy). S touto témou úzko súvisí revízia Rámcovej smernice o vodách, recyklácia vody a príprava hygienických štandardov pre jej širšie využitie, napr. využívanie odpadnej vody na pitné účely - pracia voda. Na plenárnom zasadnutí sa sformovalo oficiálne stanovisko EU1 k tejto problematike.

 

Stretnutie EUREAU 2 v Bratislave


Dňa 21.5.2014 až 23.5.2014 zasadala v Bratislave európska záujmová organizácia združujúca národné vodárenské asociácie z tridsiatich európskych štátov EUREAU. Konkrétne išlo o stretnutie skupiny EUREAU 2, ktorá má na starosti problematiku odpadových vôd.
Na prvom neformálnom stretnutí privítal prezident EUREAU Bruno Tisserand nových členov, ktorých oboznámil aktuálnymi otázkami europskeho vodárenstva.
Druhý rokovací deň mal na programe rokovania troch pracovných skupín a to pracovnú skupina Kaly, ktorú viedol jej predseda a zástupca nórskych vodární Arne Harr.
Jean Pierre Silan z Belgicka predstavil úlohy pracovnej skupiny Compliance WG, ktorá sleduje preberanie európskych vodárenských zákonov do národnych legislatív členských krajín EU. Problematika tretej pracovnej skupy Premyslové odpadové vody, pod vedením Saijariny Toivikko z Dánska, zavŕšila druhý rokovací deň.
Asociácia vodárenských spoločností pripravila pre združenie EUREAU na tento deň aj večerný spoločenský program. Po krátkej prehliadke Bratislavy a Bratislavského hradu usporiadala neformálnu večeru na televíznej veži Kamzík v reštaurácii Altitude, ktorej atmosféru dopĺňala aj tradičná slovenská hudba a tance.
Posledný deň rokovala pracovná skupina Reuse/Znovavyužívanie vôd a po nej ukončila bratislavské stretnutie plenárna schôdza EUREAU 2, pod vedením prezidenta Bruna Tisseranda.
Na záver programu zorganizovala Asociácia vodárenských spoločností technickú prehliadku čistiarne odpadových vôd v Petržalke, kde si účastníci vypočuli prezentáciu pracovníka ČOV a mali možnosť si prezrieť jej zariadienie a prevádzku.

Stretnutie bolo výnimočné tým, že sa poprvýkrát uskutočnilo na Slovensku, v hoteli Kempinsky Riverpark v Bratislave. Účastníci stretnutia EUREAU ocenili nielen miesto, ale aj celkovú organizáciu a priateľskú atmosféru podujatia v ktorej sa nieslo.