Zaujimavé linky

Ústredné orgány štátnej správy:

Kancelária prezidenta SR    http://www.prezident.sk/

Národná rada SR    http://www.nrsr.sk/

Ministerstvo životného prostredia SR    http://www.enviro.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva SR    http://www.land.gov.sk/

Ministerstvo zdravotníctva SR    http://www.health.gov.sk/

Ministerstvo spravodlivosti SR  http://www.justice.gov.sk/ 

Úrad vlády SR    http://www.government.gov.sk/

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví    http://www.urso.gov.sk/

Ďalšie dôležité ústredné inštitúcie a linky

Štatistický úrad SR   http://www.statistics.sk/

Národná banka Slovenska  http://www.nbs.sk/

Portál právnych predpisov (medzirezortné pripomienkové konania)  https://lt.justice.gov.sk/

Informačný portál o Európskej únii, vrátane odkazov na eurofondy  http://www.euractiv.sk/

Environmentálny fond    http://www.envirofond.sk/

Úrad verejného zdravotníctva SR  http://www.uvzsr.sk/

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.  http://www.svp.sk/

Slovenský hydrometeorologický ústav  http://www.shmu.sk/

Výskumný ústav vodného hospodárstva  http://www.vuvh.sk/

Združenie miest a obcí Slovenska  http://www.zmos.sk/

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku www.svp.sk/hron/default.asp?id=23&mnu=23

Operačný program životného prostredia www.opzp.sk

 priama linka na materiály monitorovacieho výboru OPŽP (pripomienky, záznamy, prorgam...) TU

 priama linka na výročné správy OPŽP je TU 

Partnerské organizácie:

Ministerstvo životného prostredia SR  http://www.enviro.gov.sk/

Odborový zväz drevo, lesy, voda   http://www.ozdlv.sk/

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku  http://www.aspek.sk/

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK  http://www.sovak.cz/

Asociácia čistiarenských expertov SR  http://www.acesr.sk/

Iné zaujímavé slovenské a české linky:

Klimatické zmeny www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/main9.html   www.seps.sk/zp/fond/1999/preco/klima.htm

Slovenská technická univerzita Bratislava  http://www.stuba.sk/

Informačné portály o životnom prostredí na Slovensku  http://www.environet.sk/  http://www.enviroportal.sk/

Elektronický vodohospodársky časopis v ČR  http://www.e-voda.cz/

Spravodajský web agentúry SITA www.webnoviny.sk

Spravodajsky web agentúy ČTK www.ceskenoviny.cz

Vodárenské múzeum v Bratislave www.vodarenskemuzeum.sk   

Iné zaujímavé zahraničné linky: 

Oficiálna európska stránka o vode  http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Európska komisia   http://ec.europa.eu/index_en.htm

Európsky parlament  http://www.europarl.europa.eu/home/default_en.htm

Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja  http://www.icpdr.org

EWA (European Water Association)  http://www.ewaonline.de/

IWA (International Water Association)  http://www.iwahq.org.uk/

Water Environment Federation (americká profesná organizácia s dôrazom na odpadové vody)  http://www.wef.org/

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) www.who.int/water_sanitation_health/en/