Vodné hospodárstvo v číslach

Niekoľko čísiel o vode a vodárenských spoločnostiach.

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) združuje 16 subjektov pôsobiacich v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ide o 12 zmiešaných spoločností (spoločnosť vlastní a súčasne prevádzkuje infraštruktúru) a 2 dvojice oddelených vlastníckych a prevádzkových spoločností.

Členovia AVS zabezpečujú v rôznych kategóriách 91 - 97 % z výkonov všetkých verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku.

Zásobujú 4 384 142 obyvateľov Slovenska pitnou vodou, čo predstavuje 92,7 % zo všetkých obyvateľov napojených na verejných vodovod.

Prevádzkujú verejné vodovody v dĺžke 25 178 km a 735 350 vodovodných prípojok. Dĺžka verejných vodovodov tak predstavuje takmer dvojnásobok priemeru Zeme (12 745 km). 

Ročne vyrobia členovia AVS  309 677 000 m3 pitnej vody. Uvedeným množstvom môžeme naplniť 21 066 „bazénov“ o rozmeroch futbalových ihrísk do výšky 2 m. Dostatok a plynulosť dodávky zabezpečujú prevádzkou 100 úpravní vôd a 1 773 vodojemov. 

Pokiaľ ide o verejnú kanalizáciu, pripojených 3 025 945 obyvateľov predstavuje 94,2 % zo všetkých obyvateľov Slovenska pripojených na verejnú kanalizáciu.

Dĺžka prevádzkovaných stokových sietí dosahuje 9 153 km, čo je o niečo viac, ako vzdialenosť z Bratislavy do Tokia (9 105 km) a počet kanalizačných prípojok je 219 159. 

V 289 prevádzkovaných čistiarňach odpadových vôd vyčistia 337 963 000 m3 odpadových vôd za rok. Množstvo vyčistenej vody sa tak tesne blíži objemu jednej z najväčších slovenských priehrad - Oravskej nádrži (350 mil. m3)

Počet zamestnancov spoločností združených v AVS dosahuje 8 464, čo predstavuje 0,3 % osôb pracujúcich v hospodárstve Slovenska.

Použité údaje sú pre rok 2016 a vychádzajú z výročných správ vodárenských spoločností za rok 2016 a Správy o stave životného prostredia SR za rok 2008 spracovanej MŽP SR a údajov ŠÚ SR

Ceny vody - vodného a stočného vo vodárenských spoločnostiach, členov AVS

Aktuálne cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o maximálnych cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom („vodné“) a maximálnych cenách za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou („stočné“) pre vodárenské spoločnosti - členov AVS.

V prípade vydaných, ale ešte neprávoplatných rozhodnutí tieto nadobúdajú právoplatnosť po 40 dňoch od ich vydania, pokiaľ žiadna z oprávnených strán nevznesie námietku.

Staršie rozhodnutia, ako aj rozhodnutia pre iné subjekty  je možné nájsť na stránkach ÚRSO www.urso.gov.sk v časti Regulácia / Vodárenstvo / Rozhodnutia / Právoplatné cenové rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné, je zverejnená v časti "Vydané  rozhodnutia - neprávoplatné".