Vodné hospodárstvo v číslach

Niekoľko čísiel o vode a vodárenských spoločnostiach.

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) združuje 17 subjektov pôsobiacich v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ide o 11 zmiešaných spoločností (spoločnosť vlastní a súčasne prevádzkuje infraštruktúru) a 3 dvojice oddelených vlastníckych a prevádzkových spoločností.

Členovia AVS zabezpečujú v rôznych kategóriách 91 - 97 % z výkonov všetkých verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku.

Zásobujú 4 384 142 obyvateľov Slovenska pitnou vodou, čo predstavuje 92,7 % zo všetkých obyvateľov napojených na verejných vodovod.

Prevádzkujú verejné vodovody v dĺžke 25 178 km a 735 350 vodovodných prípojok. Dĺžka verejných vodovodov tak predstavuje takmer dvojnásobok priemeru Zeme (12 745 km). 

Ročne vyrobia členovia AVS  309 677 000 m3 pitnej vody. Uvedeným množstvom môžeme naplniť 21 066 „bazénov“ o rozmeroch futbalových ihrísk do výšky 2 m. Dostatok a plynulosť dodávky zabezpečujú prevádzkou 100 úpravní vôd a 1 773 vodojemov. 

Pokiaľ ide o verejnú kanalizáciu, pripojených 3 025 945 obyvateľov predstavuje 94,2 % zo všetkých obyvateľov Slovenska pripojených na verejnú kanalizáciu.

Dĺžka prevádzkovaných stokových sietí dosahuje 9 153 km, čo je o niečo viac, ako vzdialenosť z Bratislavy do Tokia (9 105 km) a počet kanalizačných prípojok je 219 159. 

V 289 prevádzkovaných čistiarňach odpadových vôd vyčistia 337 963 000 m3 odpadových vôd za rok. Množstvo vyčistenej vody sa tak tesne blíži objemu jednej z najväčších slovenských priehrad - Oravskej nádrži (350 mil. m3)

Počet zamestnancov spoločností združených v AVS dosahuje 8 464, čo predstavuje 0,3 % osôb pracujúcich v hospodárstve Slovenska.

Výnosy vodárenských spoločností dosiahli v roku 2008 výšku 425 287 000 € (12,812 mld. Sk), náklady 414 653 000 €. Hospodársky výsledok pred zdanením bol spolu 10 837 tisíc €, čo predstavuje púhych 2,55 %. Napriek týmto podmienkam realizovali spoločnosti obrovské investície v celkovej výške 152 279 000 €. Uvedené investíce sú v rozhodujúcej miere smerované do rozvojových aktivít v oblastiach verejných vodovodov a verejných kanalizácií, kde zabezpečujú štátne záväzky prijaté v prístupovej zmluve Slovenskej republiky k Európskej únii.

Použité údaje sú pre rok 2008 a vychádzajú z výročných správ vodárenských spoločností za rok 2008 a Správy o stave životného prostredia SR za rok 2008 spracovanej MŽP SR a údajov ŠÚ SR

Ceny vody - vodného a stočného vo vodárenských spoločnostiach, členoch AVS

Aktuálne cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o maximálnych cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom („vodné“) a maximálnych cenách za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou („stočné“) pre vodárenské spoločnosti - členov AVS.

spoločnosť dátum rozhodnutia číslo rozhodnutia vodné stočné 
(skratkou)     €/m3 €/m3
BVS a.s. 22.11.2013 0091/2014/V 0,9359 0,9216
KOMVAK a.s. 13.12.2012 0147/2013/V 0,9162  0,8643
LVS a.s. 21.11.2013 0087/2014/V 0,9102 1,1068
OVS a.s. 28.11.2013 0099/2014/V 1,0353 0,9916
POVS a.s. 18.11.2013 0069/2014/V 0,9741 1,0700
PVPS a.s. 21.11.2013 0089/2014/V 1,0884 1,0585
SEVAK a.s. 18.11.2013 0071/2014/V 0,9126

0,9797 

StVPS a.s. 21.11.2013 0088/2014/V 1,1504 1,0983
TAVOS a.s.

22.11.2013

0090/2014/V 0,7012 1,0292
TURVOD a.s. 18.11.2013 0070/2014/V 0,7302 0,9639
TVS a.s. 22.11.2013 0092/2014/V 0,9495 0,9555
VSR a.s. 18.11.2013 0073/2014/V 0,7460 0,9603
VVS a.s. 20.11.2013 0084/2014/V 1,3100 0,9000
ZsVS a.s. 18.11.2013 0072/2014/V 1,0590 0,8289

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené sú maximálne ceny schválené ÚRSO na regulačné obdobie 2014-2016. Jednotlivé spoločnosti nemusia schválené maximálne ceny uplatniť okamžite.          

V prípade vydaných, ale ešte neprávoplatných rozhodnutí tieto nadobúdajú právoplatnosť po 40 dňoch od ich vydania, pokiaľ žiadna z oprávnených strán nevznesie námietku.

Ceny sú aktualizované ku februáru 2014. Pre spoločnosť KOMVAK a.s. zatiaľ platí rozhodnutie 0147/2013/V, pretože cenové konanie bolo v čase 02/2014 pozastavené. 

Staršie rozhodnutia, ako aj rozhodnutia pre iné subjekty  je možné nájsť na stránkach ÚRSO www.urso.gov.sk v časti Regulácia / Vodárenstvo / Rozhodnutia / Právoplatné cenové rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie ešte nie je právoplatné, je zverejnená v časti "Vydané  rozhodnutia - neprávoplatné".