Publikačná činnosť

Asociácia vydáva časopis Vodárenské pohľady, ktorý má ambíciu vytvárať platformu pre názory AVS, mapovanie jej stratégií a napĺňanie cieľov, ale predovšetkým posilniť komunikačnú plochu, na ktorej sa bude stretávať AVS a odborná verejnosť (zamestnanci vodárenských spoločností, vlastníci VS, MŽP SR, URSO, VÚVH, STU, dodávatelia, odberatelia vodárenských služieb a pod.).

So súhlasom príslušných asociácií, umožňujeme nahliadnuť do ich publikačnej činnosti. Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR ( SOVAK ČR) už od roku 1991 vydáva mesačník SOVAK. Takisto má svoj časopis aj Maďarská asociácia MaVíz - Vizmu Panorama.