Legislatíva

Pôsobnosť vodárenských spoločností združených v AVS je po legislatívnej stránke upravovaná vo viacerých oblastiach. Okrem všeobecných právnych noriem týkajúcich sa obchodného a pracovného práva, sú to hlavne predpisy pre oblasť životného prostredia a zdravia obyvateľstva, postihujúce dve základné aktivity vodárenských spoločností - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.

Slovensko, ako členský štát Európskej únie je povinné vo svojich právnych úpravách prijať záväzné predpisy. Pre oblasť vôd ide napríklad o nasledujúce

Európske právne normy

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody (v znení neskorších predpisov) - smernica určuje základné požiadavky na rozsah a úroveň čistenia mestských (komunálnych) odpadových vôd, ako aj vôd agropotravinárskeho priemyslu

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení neskorších predpisov)  - smernica určujúca požiadavky na pitnú vodu

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (v znení neskorších predpisov)  - „stropná“ smernica pre oblasť vodného hospodárstva, tiež uvádzaná ako „Rámcová smernica o vode“ (RSV, Water Framework Directive - WFD)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (v znení neskorších predpisov) - smernica upravujúca požiadavky na vody, ktoré sú oficiálne označené ako vhodné na kúpanie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (v znení neskorších predpisov)

Kompletný zoznam a znenie všetkých právnych predpisov EÚ v kapitole Ochrana vôd a vodné hospodárstvo (anglické i slovenské) je možné nájsť na portáli Európskej únie, v príslušnej časti EUR-Lex .

Informáciu o aktuálnom stave európskych právnych úprav pre oblasť životného prostredia nájdete tiež na stránkach Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v časti „Služby pre verejnosť - Environmentálne informácie vo vzťahu k EÚ - Zoznam právnych predpisov Európskej únie v kapitole Životné prostredie“ 


Národné právne predpisy spadajú pod gesciu viacerých rezortov, ktorých webové stránky zverejňujú aktuálne prehľady legislatívy. Kľúčovým je rezort životného prostredia, ktorý postihuje väčšinu vodárenskej legislatívy.

Ďalším dôležitým rezortom je Ministerstvo zdravotníctva SR, do ktorého gescie spadá legislatíva oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody. Oblasť legislatívy pre rybné hospodárstvo a závlahy spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vodárenské spoločnosti združené v AVS pôsobia ako štandardné podnikateľské subjekty - akciové spoločnosti, pričom sú však vo svojej územnej pôsobnosti v svojom predmete podnikania v dominantnom postavení, spadajú pod reguláciu. Tým je časť  legislatívy gestorovaná Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako z pohľadu aktuálne rozsiahlej podpory smerovanej cez Kohézny fond do životného prostredia sú dôležité dokumenty a predpisy Operačného programu životné prostredie.
Linky na legislatívne časti webov uvedených inštitúcií sú nasledujúce:

Ministerstvo životného prostredia SR 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Operačný program životné prostredie
 

Dôležité upozornenie: pretože mnohé ďalej uvedené právne normy boli mnohokrát novelizované, pre ich použitie je treba vyhľadať aktuálne platné znenie. Okrem viacerých komerčných produktov je voľne dostupný systém JASPI (Jednotný Automatizovaný Systém Právnych Informácií), ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR a kde sa dajú dohľadať konsolidované znenia konkrétneho predpisu.

Z platných právnych predpisov, ktoré sa viac či menej dotýkajú pôsobenia členov AVS potrebné uviesť najmä:

Zákony


Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení. (poznámka: v čase aktualizácie tejto stránky - 09/2013 - bol vodný zákon v legislatívnom procese s rozsiahlou novelizáciou. Jej zverejnenie v Zbierke predpokladáme na prelome rokov 2013/2014)

Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon č.  309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.


Nariadenia vlády

Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v platnom znení  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z.z., o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2011 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov

zrušené bolo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008 Z.z. (o požiadavkách na prírodné kúpaliská) a nahradilo ho platné znenie zákona č. 355/2007 Z.z.


Rezortné vyhlášky

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. Vyhláška je rozsiahlo novelizovaná vyhláškou MŽP SR č. 209/2013 Z.z. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v platnom znení

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v platnom znení 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z.z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovém evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v platnom znení

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovusjú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. 

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z.z., o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 428/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie 
 
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z.z., o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z.o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.195/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

zrušená bola vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 480/2006 Z.z. (o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd) a nahradili ju zmeny v platnom znení zákona č. 538/2005 Z.z.

iné právne normy 

Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní. (oznámenie č. 396/2010 Z.z.) 

aktualizované 09/2013

Právne predpisy sú zverejňované v elektronickej zbierke zákonov   www.zbierka.sk

Portál právnych predpisov - aktuálne medzirezortné pripomienkové konania s možnosťou zasielania pripomienok občanmi (po registrácii)    https://lt.justice.gov.sk

Právne predpisy Európskej únie    http://eur-lex.europa.eu/

Všeobecné právne predpisy v aktualizovanej podobe (konsolidovanom znení) spolu aj s komentármi nájdete napríklad aj na www.webpravnik.sk

   Tri kľúčové zákony upravujúce pôsobnosť vodárenských spoločností:

(vodný zákon) zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov - aktualizované úplné znenie (stav k 14.01. 2015).

 

odkaz 

zákon 442/2002 Z.z. (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) v znení neskorších predpisov (stav 03/2011; po vecnej stránke bol novelizovaný len v súvislosti s ďalej uvedeným regulačným zákonom č. 250/2012 Z.z. a okrajovou zmenou zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy

 odkaz
zákon 250/2012 Z.z. zákon o regulácii v sieťových odvetviach (stav 09/2013); nahrádza zákon č. 276/2001 Z.z.