Stanovy a orgány asociácie

Riadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky, ktorá prevádzkuje verejný vodovod I. kategórie alebo verejnú kanalizáciu I. kategórie.

Mimoriadnym členom asociácie môže byť fyzická alebo právnická osoba ktorá vlastní infraštruktúru verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, pričom priamo nevykonáva jej prevádzkovanie. Ďalej to môže byť osoba, ktorá prevádzkuje verejné vodovody II. alebo III. kategórie, alebo verejné kanalizácie II. alebo III. kategórie.

(Stanovy asociácie 06 2015

Vrcholným orgánom asociácie je snem asociácie, ktorý je zvolávaný najmenej jeden raz ročne.

Správna rada je výkonným orgánom asociácie, ktorý riadi a zabezpečuje činnosť medzi zasadnutiami snemu. Správna rada zriaďuje podľa potrieb asociácie odborné komisie.

Najvyšším kontrolným orgánom asociácie je dozorná rada.

Pre potreby zabezpečenia organizačnej agendy asociácie je zriadená kancelária správnej rady.

 Zloženie správnej rady AVS (apríl 2015):

prezident AVS:                      Ing.  Stanislav Hreha, PhD. (VVS a.s.; znovuzvolený 28.4. 2016)

viceprezident AVS:               Ing. Miroslav Kundrík (SEVAK a.s.; znovuzvolený 28.4. 2016)

členovia správnej rady:         Ing. Jozef Gajdoš (TVK a.s.; zvolený do SR AVS 10.9. 2015)

                                              Ing. Milan Mojš (VSR a.s.; znovuzvolený do SR AVS 16.4. 2015)

                                              Ing. Ján Podmanický (ZsVS a.s., zvolený do SR AVS v 2014)

                                              Ing. Róbert Tencer (PVPS a.s.; znovuzvolený do SR AVS v 28.4.2016)

                                              Ing.  Zsolt Lukáč (BVS a.s., zvolený do SR AVS 28.4. 2016)

                                              

Zloženie dozornej rady AVS (apríl 2015): 

predseda dozornej rady: Ing. Vladimír Pastorek (PVS a.s.; znovuzvolený do DR AVS 16.4.2015)

členovia dozornej rady:   Ing. Milan Ďaďo (OVS a.s.; znovuzvolený do DR AVS 28.4. 2016)

                                         Ing. Peter Martinka (StVPS a.s.; znovuzvolený do DR AVS 16.4.2015)

                                         Ing. Ján Balušík (POVS a.s.; zvolený do DR AVS 16.4.2015)

 

Stanovy AVS