Dokumenty

Rámcová smernica o vode (RSV) a stav jej implementácie na Slovensku   www.vuvh.sk/rsv

Ministerstvo životného prostredia a dokumenty vodohospodárskej politiky (Plán rozvoja VV a VK v SR a jeho aktualizácie, Koncepcia VH politiky SR do roku 2015 a iné)   www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5382 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a regulačná politika   www.urso.gov.sk/phpDokumenty/D_archiv.php

Aktuálny Výnos ÚRSO č. 3/2008   http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/vynos_03-2008_sk.pdf a jeho novelizáciaVýnosom ÚRSO č. 3/2009

Rozhodnutia ÚRSO (cenové výmery) pre oblasť voda   www.urso.gov.sk/phpRozhodnutia/RU_voda.php