Ochrana osobných údajov a cookies

Podmienky používania webstránok a podmienky ochrany osobných údajov

Asociácia vodárenských spoločností (avssr.sk)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne avssr.sk (ďalej spoločne len „webstránky avssr.sk“) je Asociácia vodárenských spoločností, so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava – Ružinov, IČO: 30 854 156, občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 14.01.2004 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „AVS“).

 1. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webstránok avssr.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej len „užívateľ“), ako aj podmienky ochrany osobných údajov užívateľov a ďalších dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“).

 1. Každý užívateľ a každá dotknutá osoba je povinná oboznámiť sa s týmito podmienkami používania webstránok avssr.sk a podmienkami ochrany osobných údajov.

Čl. II. Obsah, použitie a zabezpečenie webstránok avssr.sk

 1. Prístup k webstránkam avssr.sk a ich používanie užívateľom sú bezplatné. Užívateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.

 1. Obsah webstránok avssr.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).

 1. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu alebo pre účely citácie.

 1. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah.

 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby, odstávky alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.

 1. Kliknutím na niektoré odkazy na webstránkach avssr.sk môže dôjsť k opusteniu webstránok avssr.sk a presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNOK. Webstránky avssr.sk nepoužívajú pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie. Prihlasovacie údaje užívateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.

Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies

 1. Prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

 1. COOKIES. Pri použití webstránok avssr.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia užívateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

  1. Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

  2. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa alebo po uplynutí určitého času automaticky vymažú. Užívateľ môže cookies tiež kedykoľvek vymazať.

  3. Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach avssr.sk. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

  4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webstránkach avssr.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a odberateľmi takejto služby (tretími osobami). Udelením súhlasu s ukladaním cookies užívateľ zároveň prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním prípadnej cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.

  5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

   1. prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok avssr.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.
 1. EVIDENCIA ČLENOV A ČLENSKÁ SEKCIA. PODUJATIA. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností AVS voči svojím členom v zmysle aktuálnych stanov AVS je nevyhnutné, aby AVS disponovala pri vyhodnocovaní žiadosti o členstvo a počas celého trvania členstva osobnými údajmi kontaktných osôb člena alebo žiadateľa o členstvo.

Osobné údaje kontaktných osôb člena AVS sú nevyhnutné tiež na zabezpečenie prihlasovacích údajov do členskej sekcie webstránok avssr.sk.

Na účely organizácie podujatí AVS a evidencie účastníkov týchto podujatí je nevyhnutné, aby AVS disponovala osobnými údajmi všetkých účastníkov podujatí AVS.

  1. NEVYHNUTNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov kontaktných osôb alebo účastníkov podujatí prevádzkovateľom na splnenie uvedených účelov (členstvo, účasť na podujatiach). Prevádzkovateľ nemá právny nárok na poskytnutie takýchto osobných údajov.

 1. prípade straty oprávnenia AVS na spracúvanie vyššie údajov o účastníkovi podujatia však zanikne oprávnenie dotknutej osoby zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného AVS.
 1. prípade straty oprávnenia AVS na spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb člena AVS nemôže garantovať zabezpečenie práv člena voči AVS v plnom rozsahu a prístup člena do členskej sekcie webstránok avssr.sk.
  1. PRÁVNY ZÁKLAD. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých žiadateľom o členstvo na účely nadobudnutia a trvania členstva je plnenie zákonných povinností AVS podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien (ako aj iných osobitných predpisov) a oprávnený záujem AVS a tretích osôb. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých účastníkom podujatia AVS je oprávnený záujem AVS a tretích osôb na realizácii podujatí organizovaných AVS.

  1. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávnenými záujmami AVS na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb svojich členov a účastníkov podujatí AVS sú najmä, ale nie výlučne: potreba evidencie členov a účastníkov, potreba komunikácie s členmi a účastníkmi za účelom výkonu práv a povinností AVS, informovanie verejnosti o činnosti AVS. Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy dodávateľov AVS na technickom zabezpečení odborných podujatí AVS pre členov a účastníkov, záujmy iných členov AVS na publikačnej a inej činnosti AVS a na preukazovaní účasti na podujatiach AVS.

  1. KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobné údaje, ktoré musí dotknutá osoba ako kontaktná osoba na účely členstva alebo na zabezpečenie účasti na podujatí organizovanom AVS poskytnúť prevádzkovateľovi, sú iba bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, názov a adresa pracoviska (zamestnávateľa), údaje o povolaní alebo funkcii, adresa e-mailu, telefónne číslo. Na účely účasti na podujatí organizovanom AVS sa môže vyžadovať vyhotovenie fotografie účastníkov.

  1. ÚČEL. Účelmi spracovania osobných údajov kontaktných osôb členov sú evidencia členov AVS a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, zasielanie časopisu Vodárenské pohľady a iných publikácií AVS, zabezpečenie práv členov a práv AVS podľa stanov AVS, iných predpisov AVS a všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracovania osobných údajov účastníkov podujatí je evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti AVS a odborných podujatí.

  1. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ, dotknutá osoba a člen AVS sú povinní nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu poskytnutých osobných údajov.

  1. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kontaktnej osoby žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo, osobné údaje kontaktných osôb každého člena AVS počas celej doby trvania jeho členstva, a osobné údaje účastníkov podujatí AVS počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia.

  1. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Osobné údaje kontaktnej osoby člena AVS a účastníka podujatia AVS môžu byť:

      1. zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy AVS alebo záväzné predpisy AVS; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách AVS a jej členov v súvislosti s odbornou činnosťou AVS a členov AVS,

      2. poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis organizácie, ktorej je člen AVS členom, prípadne na požiadanie zamestnávateľovi účastníka podujatia alebo inej osobe, ktorá účastníka na podujatie vyslala,

      3. výnimočne poskytnuté iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem AVS.

Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa a/alebo člena.

  1. INÉ KONTAKTNÉ OSOBY. Spracúvanie osobných údajov iných osôb, ktoré kontaktujú AVS alebo ktoré AVS oslovuje, sa riadi týmito podmienkami ochrany osobných údajov rovnako ako spracúvanie kontaktných osôb členov AVS.

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva užívateľa a dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ a/alebo dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania.

Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo dotknutej osoby môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo dotknutej osoby, alebo ak by ich uplatnením boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom, užívateľom a dotknutými osobami ako i ďalšie vzťahy AVS týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania a ochrany osobných údajov je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

  1. Tieto podmienky používania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky zmeniť, pričom nové podmienky nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránkach avssr.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach.